Množične dejavnosti

 

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) ̶  Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje

Namen razširjenega programa je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Namen je tudi omogočiti raznolikost dejavnosti in učencev, saj se učenci združujejo iz različnih razredov in s skupnim interesom. Program vključuje formativno spremljanje in vodi učence do samostojnosti in lastnega načrtovanja, razvija delovne navade ter ustvarjalnost.

V okviru razširjenega programa šola zagotavlja:

 • smiselno in kakovostno nadgradnjo obveznega programa osnovne šole, usklajeno s potrebami in interesi učencev, pogoji šole ter možnostmi ožjega in širšega okolja;
 • spodbudno, inkluzivno, ustvarjalno in varno (socialno in fizično) učno okolje, igro, druženje, sprostitev ali počitek v času pred izvedbo obveznega programa, med njo ali po njej;
 • pogoje za uspešno samostojno učenje in pripravo učencev na pouk;
 • širok nabor učnih sredstev;
 • povezanost dejavnosti razširjenega programa ter skupinsko in individualno podporo in usmerjanje učencev pri načrtovanju, (sodelovanju pri) izvajanju ter spremljanju in evalvaciji dejavnosti razširjenega programa.

Cilji (Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje):

 • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
 • vse bolj razumejo pomen vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
 • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter v okolju ravnajo varno in odgovorno;
 • pridobivajo znanje o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
 • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, zdrave hrane in uravnoteženega prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo s tem povezana pozitivna stališča, navade in ravnanja.

Sklopi programa:

 • gibanje;
 • hrana in prehranjevanje;
 • zdravje in varnost.

 

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA in EKO BRALNA ZNAČKA: sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Branje se začne septembra in traja do konca aprila. V tem času opravijo bralci pogovor o prebranih knjigah. Srečanja bodo potekala po dogovoru. Na razredni stopnji vodijo razgovore razredničarke. Pogovor z učenci od 6. do 9. razreda vodijo učiteljice, ki prijavljene učence poučujejo slovenščino: Bojana Pauman, Ana Koritnik, Katarina Germšek in Nina Adam. Podelitev priznanj in knjižnih nagrad bo v maju. Koordinator PBZ in EKO BRALNE je značke je Metka Lovišček.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA: sodelujejo učenci od 3. do 9. razreda, mentorice so učiteljice angleškega jezika.

MALE SIVE CELICE: sodelujejo učenci 7., 8. in 9. razreda, mentorica Metka Lovišček.

EKOKVIZ: sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razreda, mentorica Metka Lovišček.

VESELA ŠOLA PIL-a: sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda, mentorici Metka Lovišček (na matični šoli) in Darja Nerat (na podružnici).

SODELOVANJE NA LITERARNIH IN LIKOVNIH NATEČAJIH: vsi strokovni delavci šole.

TEKMOVANJE CICI VESELA ŠOLA: vodja Metka Lovišček, na podružnici Alenka Primec.

 
 
 
 
Dostopnost