Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • potrjujejo delovne zvezke,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

PLAN SESTANKOV SVETA STARŠEV:

 • 15. 9. 2020, ob 17.00
 • 16. 12. 2020, ob 17.00
 • 24. 2. 2021, ob 17.00
 • 25. 5. 2021, ob 17.00
 • 16. 6. 2021, ob 17.00

ZAPISNIKI SESTANKOV SVETA STARŠEV 2020/2021:

ZAPISNIKI SESTANKOV SVETA STARŠEV 2019/2020:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV: