Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • potrjujejo delovne zvezke,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Razred IME IN PRIIMEK
1. a ANA MOM
1. b JERNEJ GOZNIKAR
1. c KATJA GRABROVEC
1. d MARINA MLINARIČ
2. a DEJA KVERH
2. b ALEŠ ŽIVKO
2. c BARBARA OZBIČ KIRIJAKOPULOS
2. d SIMONA MARKO
3. a JANJA SAGADIN PONUDIČ
3. b VALERIJA ŠTRAMCAR
3. c LIPOVEC TINA
4. a SAŠA BRICMAN RANTUŠA
4. b BARBARIČ MATEJA
4. c TAMARA KERMAVC
5. a MLADEN KRALJIĆ
5. b BARBARA MURKO
5. c LORA SENEKOVIČ
5. d KARMEN VIDONJA OZVATIČ
6. a JANJA ROZMAN
6. b MATEJ REGENT
6. c ANDREJA VEZJAK
7. a VANJA KOLŠEK
7. b DANIJEL KUZMA
7. c ROMAN RADISLAV
8. a DEJAN KRSTIĆ
8. b MIRJANA VAZZAZ FERČEC
8. c STANISLAV PETEK
9. a MATEJA GYÖREK
9. b MATEJA RANTOŠA
9. c KLAVDIJA TESKAČ

Predsednica Sveta staršev je Simona Marko, namestnik pa Matej Regent.

 

PLAN SESTANKOV SVETA STARŠEV:

 • 9. 9. 2021, ob 17.00
 • 15. 12. 2021, ob 17.00
 • 17. 2. 2022, ob 17.00
 • 30. 5. 2022, ob 16.30

ZAPISNIKI SESTANKOV SVETA STARŠEV 2021/2022:

ZAPISNIKI SESTANKOV SVETA STARŠEV 2020/2021:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV: