Specialno-pedagoška služba

 

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA

Defektologinja Zdenka Roškarič Duh in pedagoginje Andreja Rinc Urošević, Katarina Germšek, Bojana Pauman,  Asja Ertl, Živa Krajnc in Bojana Jukić

 

 

 

Starši se lahko na specialno-pedagoško službo obrnejo po pomoč ali nasvet, kadar pri svojem otroku opažajo:

 • težave pri učenju,
 • težave pri branju in pisanju,
 • težave v številskih in količinskih predstavah,
 • težave pri motoriki, grafomotoriki,
 • govorno-jezikovne težave,
 • hiperaktivnost,
 • težave s pozornostjo in koncentracijo…

Po Zakonu o osnovni šoli se izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Pri delu z učenci, ki imajo težave pri učenju, razlikujemo 5 osnovnih stopenj pomoči:

 1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja,
 2. pomoč šolske svetovalne službe,
 3. dodatna individualna in skupinska pomoč (ISP),
 4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove,
 5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami

Otroka, ki je kljub navedenim oblikam pomoči neuspešen, napotimo v postopek usmerjanja. Usmeritev poteka po zakonsko določenem upravnem postopku, ki se zaključi z odločbo o usmeritvi. Otroka se usmeri v ustrezen vzgojno-izobraževalni program z dodatno strokovno pomočjo. Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatno strokovno pomoč izvajajo defektologinja in pedagoginje, ki sodelujejo, se posvetujejo in usklajujejo svoje delo z učitelji, s starši in z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami. Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojo in izobraževanje posameznega učenca s posebnimi potrebami. Za te učence oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe vzgoje in izobraževanja ter izvajamo ure dodatne strokovne pomoči. Prilagajamo metode in oblike učnega dela pri posameznih predmetih ter izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek dajemo razvoju njihovih močnih področij, kar dviguje njihovo samopodobo.

 

Učenci s posebnimi potrebami

 

Postopek usmerjanja

Individualizirani program

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ZUOPP-1

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201158&stevilka=2714

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11834

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-3192?sop=2013-01-3192

Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Navodila_9-letna_OS.pdf

Izjava šole o izvajanju Koncepta učne težave v osnovni šoli

https://www.zrss.si/gradiva/obrazci-poupp/izjava_sole_o_izvajanju_koncepta_ucne_tezave_v_osnovni_soli.pdf

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja

https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/02/1_Zahteva-za-uvedbo-postopka-usmerjanja.pdf

Zahteva za spremembo odločbe o usmeritvi

https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/02/2_Zahteva-za-spremembo-odlocbe-o-usmeritvi.pdf

Poročilo šole o otroku

https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/02/7_Porocilo-osnovne-sole-o-otroku.pdf

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dostopnost