Člani Sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

Svet zavoda sestavljajo:

  • 3 predstavniki ustanovitelja,
  • 5 predstavnikov zavoda in
  • 3 predstavniki staršev.

Predsednica Sveta zavoda je Blanka Širovnik, podpredsednik je Sandi Staklenac.

Pristojnosti Sveta zavoda obravnava 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

PLAN SESTANKOV SVETA ZAVODA:

  • 26. 9. 2019 ob 17.00
  • 17. 12. 2019 ob 17.00
  • 3. 3. 2020 ob 17.00
  • 27. 5. 2020 ob 17.00
  • 17. 6. 2020 ob 18.00

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020:

 

Poslovnik sveta zavoda