Redno spremljanje učnega in socialnega razvoja je pomemben del na poti do otrokovega uspeha v šoli. Starši si bodo pregled nad otrokovim napredovanjem lahko še izboljšali ob redni udeležbi na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

Pisne in ustne informacije o učnem uspehu učenca in druga obvestila bodo posredovana staršem skozi vse šolsko leto.
Svoje želje in pripombe o življenju in delu šole lahko tudi vi, starši, sproti sporočate prek delegatov v Svetu staršev in Svetu zavoda ter preko elektronske pošte.

Roditeljski sestanki

Vsebine bodo namenjene:
− predstavitvi Letnega delovnega načrta in možnosti sodelovanja pri nastajanju,
− izboljšanju učnih navad učencem,
− vpisu v srednjo šolo,
− izbirnim predmetom,
− šoli v naravi,
− NPZ-ju,
− evalvaciji opravljenega dela ob koncu ocenjevalnih obdobij,
− medvrstniškemu nasilju,
− preventivnim aktivnostim,
− predstavitvi dela z nadarjenimi učenci, z učenci s posebnimi potrebami,
− predstavitvi pravilnikov in hišnega reda,
− predstavitvi Razvojnega načrta šole in Vzgojnega načrta šole,
− predstavitvi celoletnega dela šole in
− aktualnim učno-vzgojnim vsebinam.

V šolskem letu bodo organizirani vsaj trije roditeljski sestanki, lahko pa po potrebi tudi več. Svoje želje in pobude za tematske roditeljske sestanke lahko posredujete razrednikom ali šolski pedagoginji.

Roditeljski sestanki MIKLAVŽ

 

1. roditeljski sestanek: od 2. do 5. razreda, 6. 9. 2021, ob 17.00 preko MS Teams

1. roditeljski sestanek: od 6. do 9. razreda, 7. 9. 2021, ob 17.00 preko MS Teams

2. roditeljski sestanek: od 1. do 5. razreda, 1. 2. 2022, ob 17.00

2. roditeljski sestanek: od 6. do 8. razreda, 2. 2. 2022, ob 17.00

2. roditeljski sestanek: za 8. in 9. razred, 4. 1. 2022, ob 17.00

 

3. roditeljski sestanek: konec maja oz. začetek junija 2022 se bodo odvijali roditeljski sestanki od 1. do 8. razreda z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.

 

Roditeljski sestanki DOBROVCE

 

  1. roditeljski sestanek: od 2. do 5. razreda, 6. 9. 2021, ob 17.00
  2. roditeljski sestanek: od 1. do 5. razreda, 1. 2. 2022, ob 17.00
  3. roditeljski sestanek: konec maja oz. začetek junija 2022 se bodo odvijali roditeljski sestanki od 1. do 8. razreda z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.