hranaV šoli sta organizirana malica in kosilo za učence in delavce šole.

V jutranjem varstvu imajo učenci sadni obrok. Učencem so ponujeni sezonsko sadje in v hladnejših dneh topli napitki.

Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo k zdravemu in kulturnemu prehranjevanju (higiena rok – spodbujanje k pravilnemu in rednemu umivanju rok tudi po kihanju, kašljanju, uporaba serviete, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo obroka, bonton pri mizi, odnos do sošolcev in pospravljanje).

V času dopoldanske malice nadaljujemo z dvema urnikoma prehranjevanja. Dopoldanska malica je za učence od 1. do 4. razreda fleksibilna – odvisna od pouka (strnjene oblike). Prične se okvirno ob 9.30 (lahko tudi prej ali kasneje) – glede na obliko pouka. Učenci od 5. do 9. razreda imajo malico v času od 9.55 do 10.15, nato sledi rekreativni odmor oziroma vaje za razgibavanje, ki jih izvajajo v učilnici ali na prostem. Obvezno se poskrbi za prezračevanje učilnice.

Vsi učenci malico zaužijejo v učilnicah. Šolska malica je dostavljena v učilnice. Oseba, ki malico dostavi, jo odloži v razredu na vnaprej pripravljeno mizo.  Malica je pripravljena enoporcijsko.  Pred hranjenjem se razkužijo klopi z razkužilom ali alkoholnim robčkom. Na razkuženi mizi si učenci naredijo pogrinjek. Hrano razdeli učitelj, ki je zaščiten z  masko. Pred razdeljevanjem hrane si učitelj temeljito umije roke in nadene rokavice. Pred in po hranjenju si učenci temeljito umijejo roke z milom in vodo.

Kosilo se streže v jedilnici. Učenci prihajajo h kosilu po razredih, po določeni časovni razporeditvi. – po urniku razdeljevanja kosil. Vsi učenci si pred vstopom v jedilnico umijejo roke. V jedilnici upoštevajo talne označbe enosmernega koridorja dostopa do izdajnega pulta. Učenci z brezstičnim odčitavanjem potrdijo naročilo kosila. Učenci si vzamejo pladenj, na katerega se jim posteže pribor in servietka. Vzamejo pripravljen obrok, ki je količinsko določen, skladno z energijsko vrednostjo, ki je predpisana za posamezne starosti otrok. Učenci odnesejo pladenj do mize, kjer je označeno mesto  njihovega razreda.  Učenci zaužijejo obrok in pospravijo pladnje, tako, da upoštevajo enosmerni koridor  do izhoda  s postajo za oddajo pladnja z umazano posodo in  priborom. V jedilnici ni možnosti umivanja rok po hranjenju, zato si učenci roke razkužijo s pomočjo avtomatskega razkužila. Učenci istega razreda sedijo skupaj, saj so mize razporejene po skupinah, namenjene določenim razredom. Med mizami posameznih razredov je ustrezna razdalja. Po vsaki menjavi skupin učencev posameznega razreda, v jedilnici  poteka razkuževanje miz in stolov.

Solatnega bifeja učenci ne uporabljajo. Prav tako ne uporabljajo avtomata za sadne sokove.

Malica je za vse učence enotna. Kosila so količinsko različna, zato so tudi cene kosil različne. Ob predložitvi zdravniškega potrdila o medicinsko indicirani dieti,  pripravljamo dietne obroke.

V času popoldanskega varstva se učenci osvežijo s sadjem, s poudarkom na sezonskim sadjem.

Šola bo med šolskim letom enkrat preverila stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja:

 • Tradicionalni sklovenski zajtrk,
 • Naravoslovni dan Zdravo življenje,
 • Interesna dejavnost Zdravo kuham (učenci 2. in 3. razreda)
 • Roots Erasmus +

Cene posameznih obrokov:

 • cena malice – 0,80 €,
 • cena kosila – za učence od 1. do 3. r. je 1,50 €,
 • cena kosila – za učence od do 6. r. je 1,75 €,
 • cena kosila – za učence od 7. do 9. r. je 1,95 €,
 • cena kosila – za izredno naročanje je 2,10 €,
 • cena kosila – za odrasle je 3,76 €.

Cena malice je določena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Cene kosil se lahko med letom spremenijo.

 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Pri pravici do subvencionirane šolske prehrane šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred, razviden iz odločbe o otroškem dodatku, ki ga izda CSD. Uvrstitev se upošteva na podlagi izmenjave podatkov pristojnih ministrstev in šole.

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega V. dohodkovnega razreda.

Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega III. dohodkovnega razreda.

 

POSTOPKI IN OBVEZNOSTI NAROČANJA TER ODJAVLJANJA ŠOLSKE PREHRANE

Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano z obrazcem Prijavnica učenca na šolsko prehrano. Vse morebitne spremembe za daljši čas morajo starši določiti na novi Prijavnici učenca na šolsko prehrano oz. na obrazcu Preklic prijave učenca na šolsko prehrano. Oba obrazca sta veljavna s podpisom staršev/skrbnikov/vlagateljev prijave.

 

Vse kratkoročne odjave obrokov starši opravijo izključno v tajništvu šole:

 • na spletni strani šole prek elektronskega obrazca prijava/odjava šolske prehrane,
 • preko elektronske pošte,
 • preko faksa,
 • preko telefona,
 • z geslom preko Lopolisa.

Kratkoročne odjave, ki jih starši sporočijo v tajništvo šole do 8.30 za tekoči dan, so obravnavane kot pravočasne in se tako odjavljeni obroki ne zaračunajo. Vse odjave, sporočene po 8.30, se upoštevajo kot nepravočasne. Nepravočasno odjavljeni ali neodjavljeni in neprevzeti obroki se zaračunajo.

Posebnost so subvencionirani obroki.

Obrok je subvencioniran samo v primeru, da ima učenec obrok naročen in ga tudi prevzame. Subvencija velja tudi za prvi dan nepravočasne odjave. Obroke, ki so sicer subvencionirani, vendar niso bili odjavljeni in jih učenec ni prevzel, šola zaračuna po ceni nesubvencioniranega obroka.

Učenci si lahko za tekoči dan prijavijo izredno kosilo, ki je dražje od abonentskega. Prijava izrednega kosila se ureja izključno v tajništvu šole do 10.30.

 

SKUPINA ZA ŠOLSKO PREHRANO NA ŠOLI

Skupina za šolsko prehrano deluje v okviru programa HACCP-tima, ki ga sestavljajo Leandra Mernik, vodja šolske prehrane, Darinka Ekselenski, vodja kuhinje, in predstavnica staršev Eva Lepej.

Skupina za šolsko prehrano opravlja naslednje naloge:

 • odobri prehrambeni načrt, ki je sestavni del celotnega šolskega programa, in skrbi, da se le-ta dosledno izvaja;
 • obravnava organizacijska in finančna vprašanja, ki zadevajo šolsko prehrano;
 • ugotavlja pomanjkljivosti prostorske ureditve, opreme in drobnega inventarja šolskih kuhinj in njim pripadajočih prostorov ter predlaga ustrezne ukrepe Svetu šole;
 • izvaja kontrolo nad doslednim izvajanjem HACCP-sistema;
 • obravnava opozorila in pritožbe staršev ter otrok v zvezi s šolsko prehrano.