hranaPrehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje, počutje učencev, skladen telesni in duševni razvoj, učne uspešnosti in tudi pozitivne samopodobe. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ker želimo, da so naši učenci učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in raznovrstna. Težimo k zdravemu prehranjevanju. Poudarjamo zdrave prehranjevalne navade. Učencem je v tem obdobju potrebno zagotavljati pestro, mešano, hranilno gosto prehrano, ki je po energijski in hranilni sestavi prilagojena starosti in stopnji telesne dejavnosti.

 

V ta namen pri pripravi prehranjevalnih obrokov upoštevamo naslednja načela:

 • pestre jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja;
 • kontrolo živil v vseh procesih dela izvajamo po načelih HACCP-sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov. Uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane vse šolsko leto izvajata Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Zdravstveni inšpektorat RS.

 

ORGANIZACIJA MALIC, REKREATIVNEGA ODMORA IN KOSIL

V šoli sta organizirana malica in kosilo za učence in delavce šole.

V jutranjem varstvu je sadni obrok. Učencem so ponujeni sezonsko sadje in topli napitki.

V času dopoldanske malice nadaljujemo z dvema urnikoma prehranjevanja. Dopoldanska malica je za učence 1. VIO in učence 4. razreda fleksibilna – odvisna od pouka (strnjene oblike). Prične se okvirno ob 9.45 (lahko tudi prej ali kasneje) – glede na obliko pouka.

Učenci od 5. do 9. razreda imajo malico v času od 9.55 do 10.25.

Učenci 1. razreda bodo imeli kosilo ob 12.05. Učenci od 2. do 9. razreda bodo imeli kosilo po končanem pouku, s pričetkom ob 12.10 in zaključkom ob 14.00.

Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo k zdravemu in kulturnemu prehranjevanju (higiena rok, uporaba serviete, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo obroka, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno).

Učenci, ki imajo malico in kosilo v jedilnici, si hrano postrežejo sami. Vsak učenec si z razdelilnega pulta vzame pripravljen in postrežen obrok, z izjemo solate pri kosilu, ki si jo vsak učenec postreže sam iz solatnega bifeja. Obroki so količinsko določeni, skladno z energijsko vrednostjo, ki je predpisana za posamezne starosti otrok.

V kolikor želijo učenci zaužiti dodatno malico, jo lahko dobijo po 10.25. V kolikor je ostala nerazdeljena hrana pri kosilu, jo lahko učenci zaužijejo po končanem kosilu brezplačno, v matični šoli po 14. uri, v podružnici po 13.15.

Učenci pri vsakem obroku z odčitavanjem potrdijo naročilo posameznega obroka. Če odčitavanje ni mogoče zaradi pozabljenega žetona, je potreben ročni vnos naročila obroka. V tem primeru mora učenec počakati na kuharja ali učitelja, ki naročilo obroka ročno vnese.

V času od 9.10 do 14.15 sta v jedilnici dežurna učenca – učenca od 6. do 9. razreda, ki odpeljeta malico učencem 1. VIO v razrede, pomagata pri pospravljanju jedilnice, nadzorujeta sprotno pospravljanje in v času kosila natančno ločevanje odpadkov.

V času odmora od 9.55 do 10.10, ko imajo učenci 6. in 7. razredov malico, imajo učenci 8. in 9. razredov rekreativni odmor. V času odmora od 10.10 do 10.25, ko imajo učenci 8. in 9. razredov malico, imajo učenci 6. in 7. razredov rekreativni odmor. Učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razredov si prilagodijo rekreativni odmor, ali imajo najprej malico in nato rekreativni odmor ali obratno.

Malica je za vse učence enotna. Kosila so količinsko različna, zato so tudi cene kosil različne. Ob predložitvi zdravniškega potrdila pripravljamo dietne obroke.

V času popoldanskega varstva se učenci osvežijo s sadjem.

Šola bo med šolskim letom enkrat preverila stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

 

Cene posameznih obrokov:

 • cena malice – 0,80 €,
 • cena kosila – za učence od 1. do 3. r. je 1,50 €,
 • cena kosila – za učence od do 6. r. je 1,75 €,
 • cena kosila – za učence od 7. do 9. r. je 1,95 €,
 • cena kosila – za izredno naročanje je 2,10 €,
 • cena kosila – za odrasle je 3,76 €.

Cena malice je določena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ob morebitnih podražitvah se cene kosil lahko med letom spremenijo.

Celotno organizacijo prehrane vodi vodja šolske prehrane Leandra Mernik.

 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Pri pravici do subvencionirane šolske prehrane šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred, ki je razviden iz odločbe o otroškem dodatku, ki ga izda CSD. Uvrstitev se upošteva na podlagi izmenjave podatkov pristojnih ministrstev in šole.

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

POSTOPKI IN OBVEZNOSTI NAROČANJA IN ODJAVLJANJA ŠOLSKE PREHRANE

Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano z obrazcem Prijavnica učenca na šolsko prehrano. Vse morebitne spremembe za daljši čas morajo starši določiti na novi Prijavnici učenca na šolsko prehrano oz. na obrazcu Preklic prijave učenca na šolsko prehrano. Oba obrazca sta veljavna s podpisom staršev/skrbnikov/vlagateljev prijave.

 

Vse kratkoročne odjave obrokov starši opravijo izključno v tajništvu šole:

 • na spletni strani šole prek elektronskega obrazca prijava/odjava šolske prehrane,
 • preko elektronske pošte,
 • preko faksa,
 • preko telefona,
 • z geslom preko Lopolisa.

Kratkoročne odjave, ki jih starši sporočijo v tajništvo šole do 8.30 za tekoči dan, so obravnavane kot pravočasne in se tako odjavljeni obroki ne zaračunajo. Vse odjave, sporočene po 8.30, se upoštevajo kot nepravočasne. Nepravočasno odjavljeni ali neodjavljeni in neprevzeti obroki se zaračunajo.

Posebnost so subvencionirani obroki.

Obrok je subvencioniran samo v primeru, da ima učenec obrok naročen in ga tudi prevzame. Subvencija velja tudi za prvi dan nepravočasne odjave. Obroke, ki so sicer subvencionirani, vendar niso bili odjavljeni in jih učenec ni prevzel, šola zaračuna po ceni nesubvencioniranega obroka.

Učenci si lahko za tekoči dan prijavijo izredno kosilo, ki je dražje od abonentskega. Prijava izrednega kosila se ureja izključno v tajništvu šole do 10.30.

 

SKUPINA ZA ŠOLSKO PREHRANO NA ŠOLI

Skupina za šolsko prehrano deluje v okviru programa HACCP-tima, ki ga sestavljajo Leandra Mernik, vodja šolske prehrane, Darinka Ekselenski, vodja kuhinje in predstavnik staršev Eva Lepej.

Skupina za šolsko prehrano opravlja naslednje naloge:

 • odobri prehrambeni načrt, ki je sestavni del celotnega šolskega programa, in skrbi, da se le-ta dosledno izvaja;
 • obravnava organizacijska in finančna vprašanja, ki zadevajo šolsko prehrano;
 • ugotavlja pomanjkljivosti prostorske ureditve, opreme in drobnega inventarja šolskih kuhinj in njim pripadajočih prostorov ter predlaga ustrezne ukrepe Svetu šole;
 • izvaja kontrolo nad doslednim izvajanjem HACCP-sistema;
 • obravnava opozorila in pritožbe staršev in otrok v zvezi s šolsko prehrano.