Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, skladen telesni in duševni razvoj, dobrega počutja, učne uspešnosti in tudi pozitivne prehrana_piramidasamopodobe. Ker želimo, da se na naši učenci dobro počutijo v šoli in doma ter da so učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in raznovrstna. Težimo k zdravemu prehranjevanju. Poudarjamo zdrave prehranjevalne navade. V ta namen pri pripravi prehranjevalnih obrokov upoštevamo naslednja načela:

 

  • pestre jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja;
  • kontrolo živil v vseh procesih dela izvajamo po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov. Uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane vse šolsko leto izvajata Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Zdravstveni inšpektorat RS.

 

Šola je vključena v Šolsko shemo, saj želimo omogočiti učencem zaužitje sadja in zelenjave  lokalnih pridelovalcev, jim približati uporabnost domačega sadja, poudariti pomen sadja in zelenjave za njihov razvoj, izboljšati njihove prehranjevalne navade in povečati vnos vitaminov in mineralnih snovi.

Sadje in zelenjavo razdeljujemo enkrat tedensko, včasih večkrat tedensko, v odmoru po šolski malici. Sadje in zelenjava sta na voljo za učence od 1. do 5. razreda v sadnem kotičku v razredu in za učence od 6. do 9. razreda v sadnem kotičku v jedilnici.

Izdelan je plakat, ki dodatno vabi k zaužitju sadja in zelenjave. Učenci na temo sadja in zelenjave izvajajo različne aktivnosti.

 

S 13. decembrom 2014 se je pričela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).

Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku.

Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.

SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI

1.    žita, ki vsebujejo gluten pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih
2.    raki in proizvodi iz njih
3.    jajca in proizvodi iz njih
4.    ribe in proizvodi iz njih
5.    arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih
6.    zrnje soje in proizvodi iz njega
7.    mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo
8.    oreščki: mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih
9.    zelena in proizvodi iz nje
10.             gorčično seme in proizvodi iz njega
11.             sezamovo seme in proizvodi iz njega
12.             žveplov dioksid in sulfidi
13.             volčji bob in proizvodi iz njega
14.             mehkužci in proizvodi iz njih