O prehrani

 

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje, počutje učencev, skladen telesni in duševni razvoj, učne uspešnosti in tudi pozitivne samopodobe. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ker želimo, da so naši učenci učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in raznovrstna. Težimo k zdravemu prehranjevanju. Poudarjamo zdrave prehranjevalne navade. Učencem je v tem obdobju potrebno zagotavljati pestro, mešano, hranilno gosto prehrano, ki je po energijski in hranilni sestavi prilagojena starosti in stopnji telesne dejavnosti.

 

V ta namen pri pripravi prehranjevalnih obrokov upoštevamo naslednja načela:

  • pestre jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja;
  • kontrolo živil v vseh procesih dela izvajamo po načelih HACCP-sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov. Uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane vse šolsko leto izvajata Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Zdravstveni inšpektorat RS.

 

 

 
 
 
 
Dostopnost