Skupnost učencev šole

Učenci oddelčne skupnosti tajno volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Predstavniki razredov z mentorico izdelajo program dela in se sestajajo enkrat mesečno. Namen srečanj je uskladiti in uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov ter svoje mnenje in da  poskušajo najti ustrezne rešitve. Predsednica skupnosti učencev šole je Nina Gvardjančič. Mentorica skupnosti učencev šole je pedagoginja Vesna Jelen Godunc.

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ Skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli Skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno, sklicateljica je ravnateljica. Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2019/20 je: Moja poklicna prihodnost. Mentorica šolskega parlamenta je pedagoginja Andreja Rinc Urošič.

 

Več na http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/

ARHIV:

Otroški parlament 2016

Otroski_parlament_2014

Otroški parlament_2015