Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. Zaprti ostajajo domovi za učence s posebnimi potrebami.

 

IZSEKI OKROŽNICE, KI JO JE IZDALO MINISTRASTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT:

Vzgojno-izobraževalno delo v šolah od 9. 11. 2020 dalje

Pri načrtovanju dela na daljavo ste že uporabili priporočila Zavoda RS za šolstvo, ki so bila priložena k prejšnji okrožnici. Priporočamo, da se tako pri organizaciji kot izvedbi dela na daljavo oprete tudi na publikacijo Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19. Šola izvaja obvezni in razširjeni program, ne izvaja pa ekskurzij, plavalnih tečajev in kolesarskega izpita. Dnevi dejavnosti se na daljavo lahko izvajajo.

Obvezni del programa učitelji izvajajo v obliki pouka na daljavo za tiste vsebinske sklope v učnih načrtih predmetov, ki jih za to priporoči Zavod RS za šolstvo. Šola oblikuje prilagojen urnik oziroma prilagojen način izvajanja pouka na daljavo, saj učenci potrebujejo drugačne usmeritve in več časa, kot če bi bili v šoli. Posebno pozornost naj se posveti dnevni in tedenski obremenitvi učencev z obveznostmi pri posameznih predmetih ter aktivnosti učencev.

Komunikacijo na daljavo naj med učitelji spremlja in koordinira razrednik ali manj obremenjeni učitelj. Smiselna je tedenska priprava v obliki mrežnega plana.

Pri poučevanju na daljavo naj učitelji posebno pozornost namenijo videorazlagam, kjer naj bo komunikacija dvosmerna. Potrebna je tudi v naprej posneta razlaga, ki učencu omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko učenec razlago predvaja večkrat. Šole imejte usklajen način dostopanja do učencev, na šoli naj bo dogovorjen komunikacijski kanal za celotno šolo ali posamezni oddelek oziroma razred, o čemer obvestite učence in starše. Pri tem posebno pozornost namenite tudi varni rabi interneta.

Aktivnosti z učenci naj bodo naravnane tako, da ne zahtevajo tiskanja nalog in učnih listov.

Učitelji naj bodo posebej pozorni na organizacijo sodelovalnega, raziskovalnega in skupinskega učenja. Pri tem naj učencem zagotovijo ustrezno pomoč in podporo, posebno pozornost namenite učencem z učnimi težavam, učencem s posebnimi potrebami, priseljencem in drugim ranljivim skupinam.

Učitelji naj učence spodbujajo tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju. Učence naj usmerjajo tudi v druge dejavnosti, ki so posredno povezane s šolskim delom, in ga neposredno podpirajo.

V okviru izobraževanja na daljavo skladno z možnostmi, izvajate dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami in vzpostavite učenje slovenskega jezika za učence priseljence iz drugih držav.

Za otroke s posebnimi potrebami dodatna strokovna pomoč poteka na daljavo v obsegu, kot je to mogoče. Še vedno pa velja, da naj učitelji za vse učence s posebnimi potrebami pripravljajo prilagojena učna gradiva, navodila naj individualizirajo in prilagodijo učenčevem primanjkljaju. Individualizirani program naj upoštevajo smiselno. Pri oblikovanju nalog in navodil za učence naj se vključita tudi svetovalni delavec in učitelj za dodatno strokovno pomoč.

V zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, se v naslednjem tednu delo izvaja v vseh vzgojno-izobraževalnih programih. Otroke in mladostnike, ki so vključeni v šole izven zavoda in se izobražujejo na daljavo, vključujejo v vzgojni program in jim tudi omogočijo čim več pomoči strokovnih delavcev.

Zavodi in šole, ki izvajajo programe predšolske vzgoje, naj v naslednjem tednu, če bi kateri od staršev, ki so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, potreboval nujno varstvo za otroke, pridobijo ustrezno dovoljenje za odpravo prepovedi zbiranja v OE vrtca od župana občine, kjer zavod deluje.

Pomoč otrokom v stiski

Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

Svetujemo vam, da vaše učence prijazno spomnite, da ste jim ob morebitnih stiskah, kljub fizični distanci, na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Sporočite jim, da se tako kot doslej v primeru morebitne stiske za pomoč lahko obrnejo na šolo, na osebo, ki ji zaupajo. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka, ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli. Ključno je, da gre za osebo, ki ji otrok zaupa.

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.
Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro, svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure, Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.

Zagotavljanje toplega obroka za socialno ogrožene učence

4. novembra 2020 smo vam poslali dopis v zvezi z zagotavljanjem toplega obroka za socialno ogrožene učence, ki topli obrok potrebujejo. Predlagamo, da se v zvezi z organizacijo toplega obroka za učence čimprej povežete s svojo občino.

Pri organizaciji toplega obroka upoštevajte higienska priporočila NIJZ.

V obdobju izobraževanja na daljavo učenke in učenci ne uživajo toplega obroka v prostorih šole, lahko ga v dogovorjeni organizaciji z lokalno skupnostjo le prevzamejo. Pri tem se upoštevajo higienska priporočila NIJZ v poglavju »Zunanji abonenti« na novo objavljenem dokumentu na spletni strani:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prehrana_v_vrtcih_in_solah_in_covid_dopolnitev_november_2020.pdf